Quickscan

Wat als morgen een van je medewerkers een ernstige diagnose zoals kanker krijgt? Weet iedereen dan wat te doen om die medewerker optimaal te ondersteunen en bij te dragen aan diens inzetbaarheid? Onze quickscan biedt inzicht. 

Hoe goed is jouw organisatie voorbereid? 

Ontdek hoezeer jouw organisatie voorbereid is op het omgaan met een kwetsbare medewerker. De vragen zelf zetten je al aan het denken en de uitslag biedt helderheid. 

Snel duidelijkheid

Het invullen van de quickscan kost 5 minuten van je tijd. Het resultaat ontvang je uiterlijk twee werkdagen later van ons. Met een maatwerkrapport laten we je zien wat er goed gaat en welke verbetermogelijkheden de organisatie kan verkennen. 

Doe de quickscan

Deze test kost 5 minuten van je tijd. Het resultaat sturen we je per e-mail in een kort maatwerkrapport. Dit geeft weer hoezeer jouw organisatie voorbereid is op het omgaan met kanker of andere ernstige aandoeningen op de werkvloer, en welke verbetermogelijkheden er nog zijn.

Functie
Directeur/CEO/bestuurder
Directielid/manager
Direct leidinggevende
Ondernemer
HRM-professional
Medewerker
Bedrijfsarts
Anders, namelijk:
Aantal medewerkers
0-100
101-250
251 of meer
1. Onze organisatie heeft een duidelijke visie op het omgaan met ziekte en verzuim bij kanker en andere ernstige aandoeningen.
2. Deze visie op verzuim en inzetbaarheid is doorvertaald naar een praktische procedure, inclusief een duidelijke beschrijving van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokkenen (medewerkers, leidinggevenden, arbo- en HRM-professionals).
3. De procedure is bij deze betrokkenen bekend
4. Onze afspraken over verzuimmanagement bij kanker of andere ernstige aandoeningen zijn voor de medewerkers, leidinggevenden en andere betrokken gemakkelijk te raadplegen, bijvoorbeeld via intranet.
5. Leidinggevenden zijn getraind in het omgaan met/begeleiden van medewerkers met kanker of andere ernstige aandoeningen.
6. Onze organisatie heeft duidelijke afspraken met leveranciers (providers) die gespecialiseerd zijn in (begeleiding van) kanker en werk. (denk aan bedrijfsartsen, re-integratiebureaus en adviesbureaus).
7. Leidinggevenden zijn op de hoogte van rechten, plichten en verantwoordelijkheden vanuit de wet- en regelgeving rondom ziekte en verzuim.
8. Medewerkers zijn op de hoogte van rechten, plichten en verantwoordelijkheden vanuit de wet- en regelgeving rondom ziekte en verzuim.
9. Binnen onze organisatie zijn medewerkers en hun leidinggevenden samen verantwoordelijk voor het verzuimproces.
10. Binnen onze organisatie is tenminste één functionaris (bijvoorbeeld een HR-manager) aangesteld als kennisbeheerder over werk, inzetbaarheid en verzuim bij kanker en andere ernstige aandoeningen. Deze functionaris zorgt ervoor dat de informatie hierover actueel is en fungeert als vraagbaak voor iedereen binnen de organisatie.
11. Alle bijzondere en/of langdurige verzuimtrajecten worden geëvalueerd met de direct betrokkenen.
12. We evalueren onze aanpak en het beleid jaarlijks. Wanneer blijkt dat procedures rondom langdurige ziekte en verzuim niet voldoende effectief zijn, worden nieuwe interne afspraken gemaakt of past de organisatie afspraken met externe partijen aan.
13. Onze organisatie heeft een contract met een arbodienst met gespecialiseerde bedrijfsartsen (BACO, bedrijfsarts consulent oncologie) op het gebied van kanker en werk.
14. Onze organisatie stuurt op het terugdringen van (langdurig) verzuim. Leidinggevenden worden erop aangesproken als de norm in cijfers en/of gedrag niet worden behaald.
15. Onze organisatie heeft de visie dat werk kan bijdragen aan het welbevinden van medewerkers. Wij vinden dat een medewerker die dat wil en kan, in de periode na de diagnose, en tijdens en na de behandeling van kanker (of een andere ernstige aandoening), in staat moet worden gesteld om (passend) te werken.
16. Medewerkers in onze organisatie voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen functioneren, inzetbaarheid en verzuim. Ze nemen op eigen initiatief acties om inzetbaar te blijven en de organisatie ondersteunt hen daarbij proactief.
StapNu 8564 min

Caring Company worden?

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten